Helse

Helsesektoren har de siste årene vært i en omfattende utvikling, både organisatorisk, teknologisk og faglig. Dette har gitt økt behov for samordning og kommunikasjon, både på tvers av landet og mellom de ulike nivåene. Nye behandlingstilbud og økende behov for helsehjelp i befolkningen gjør at etterspørselen etter helsetjenester må dekkes på nye, innovative måter.

Både kommunesektoren og spesialisthelsetjenesten har store digitaliseringsprogram som vil bidra til at befolkningen også i fremtiden vil få gode helsetjenester på alle nivåer. Også bioteknologi- og farmasøytisk industri er i utvikling. Nye selskaper oppstår, og det er behov for robuste businessmodeller både i eksisterende og nye industrier.

Amrop Delphi har bistått med mange av de mest sentrale rekrutteringene.  Vi har også hatt ansvar for rekruttering av toppledere til flere nasjonale selskap og gjennom det fått dypere forståelse for mulighetene knyttet til digitalisering, samhandling og gode prosesser – og vi har kompetanse til å rekruttere for fremtiden.  

Amrop Delphi har kompetanse til å rekruttere toppledere og styremedlemmer for fremtiden innen følgende: 

  • Offentlig spesialisthelsetjeneste
  • Kommunehelsetjeneste
  • Privat spesialisthelsetjeneste
  • Apotek og diagnostisk industri
  • Bioteknologi og farmasøytisk industri
  • Medisinsk teknisk utstyr
  • Myndighetsroller og tilsyn
  • Forskning og utvikling

  

Vår ekspertise 

Amrop Delphi er kanskje det mest erfarne selskapet innen rekruttering av toppledere til helse. I løpet av de sist ti årene har vi bistått med rekruttering av nærere 300 ledere knyttet til sektoren. Dette er svært sentrale stillinger på myndighetssiden, innen forskning og undervisning og topplederstillinger i alle helseregionene, både i regionale helseforetak og adm. direktører og ledergrupper i helseforetakene.

Amrop Delphi har også omfattende erfaring fra rekruttering av ledere til privatspesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjenesten, og vi har bistått med å få på plass gode styrer i både offentlig og privat helse. Bredden i våre oppdrag har gitt forståelse for utfordringene lederne i helsesektoren møter, og et bredt nettverk som gjør at vi raskt kommer i kontakt med og har grunnlag for å vurdere de mest interessante kandidatene. 

Vi har bidratt til mange fremtidsrettede ledergrupper i nyetablerte og børsnoterte selskaper innen bioteknologi, farmasøytisk- og diagnostisk industri.