Offentlig sektor

Vi lever i en tid med høy endringstakt hvor myndigheter og forvaltningen skal håndtere komplekse utfordringer og ta beslutninger som påvirker samfunnsutviklingen og hverdagen for oss alle. Amrop Delphi ser det som viktig å bidra til at offentlig sektor får kompetente og motiverte ledere, ledere som tar kloke beslutninger og er pådrivere i utviklings- og moderniseringsarbeidet.

Amrop Delphi har jobbet med offentlig sektor gjennom en årrekke, og vi har bygget ekspertisen, erfaringen og nettverket som skal til for å hjelpe offentlige virksomheter i å finne de beste og mest kompetente kandidatene.  Lederskap i skjæringspunktet mellom fag, politikk og administrasjon er krevende og forutsetter samfunnsinnsikt, god rolleforståelse og evne til å håndtere komplekse problemstillinger. I tillegg møter offentlige ledere meget høye krav til åpenhet og transparens, evne til å drive gode prosesser og håndtere media og offentlighet.

Offentlig sektor er i likhet med andre sektorer påvirket av globale utviklingstrekk og skal på en forsvarlig måte møte disse slik at de ivaretar samfunnet, deg og meg. Globalisering, digitalisering, klimaendringer, arbeidsmobilitet, effektivitetsforbedringer – dette er bare noen av utfordringene lederne skal håndtere sammen med en stadig økende fare for "hacking" og hva det kan medføre for samfunnet.

Amrop Delphi har bred erfaring når det gjelder å rekruttere ledere til stillinger i departement, så vel som underliggende og tilknyttede etater og virksomheter.  Vi har arbeidet tett med omstrukturering i sektorer som transport, helse og politi, samt med lederrekruttering og sammensetting av styrer til statseide selskaper. Dette gjelder også etablering av nye bedrifter. Vi har fulgt kommunesektoren i mange år, noe som har gitt oss omfattende kompetanse innen organisering og styring av kommuner.

Foreninger, stiftelser, frivillige organisasjoner og sosiale velferdsorganisasjoner er også en del av Amrop Delphis kundeportefølje.

Kravet til profesjonelle prosesser ved rekruttering til offentlig sektor er meget høyt og innbefatter bl.a. høy grad av transparens. Både rekrutteringsprosesser og det endelige valget av kandidat må gjennomføres slik at det skaper legitimitet og oppfattes positivt, både av omverden og av alle berørte parter. Gjennom flere tiår har vi opparbeidet oss denne ekspertisen.


Vår ekspertise

Amrop Delphi er trolig det selskapet i Norge som har størst erfaring med rekruttering av ledere til offentlig sektor. I flere tiår har vi bistått offentlig sektor med å finne ledere som har de rette kvalifikasjonene til å møte fremtidens utfordringer. Sett fra vårt ståsted har dette vært både meningsfylt og krevende.

Amrop Delphi ser store fordeler med å arbeide for både offentlig og privat sektor. På den måten får vi unik innsikt i det norske samfunnet, arbeidslivet og næringslivet og ser verdien av og relevansen til ledermobilitet mellom sektorene. Vi er opptatt av de spesielle lederutfordringene samfunnet står overfor og ønsker å synliggjøre dette for potensielle kandidater og gjøre stillingene attraktive. 

Amrop Delphi tilbyr executive search, ledervurdering og relevant rådgivning på øverste nivå. Vi har en rekke oppdrag for departementer med underliggende etater og virksomheter og for kommuner.  I tillegg kommer oppdrag for statseide selskaper. Rollene omfatter departementsråder, ekspedisjonssjefer, administrerende direktører, konsernsjefer, konserndirektører, styremedlemmer, kommunaldirektør, funksjonsleder mm.